Nebojme se učit jinak (16 hodin) - Ostrava

Dvoudenní cyklus seminářů - neděle, pondělí vždy od 9.00 do 15.30. Cyklus seminářů lze hradit z šablony  II/2.1 (rozsah 16 hodin).

Seminář je určen:

a) učitelům 1. i 2. stupně, kteří se chtějí seznámit s výukou matematiky od zkušenosti k pojmu

b) učitelům, kteří již vybraná prostředí znají a chtějí poznat, odkud začínají a kam směřují

c) učitelům, kteří se chtějí při řešení konkrétních úloh seznámit s možnostmi, jak organizovat vyučovací hodinu

d) všem, kteří si chtějí vyzkoušet, jak lze v matematice uchopit  témata tak, aby děti matematika bavila.

e) všem, kteří cítí potřebu diskuse nad konkrétními školními situacemi

 

Program (ve všech blocích poběží současně dvě témata, ze kterých si vyberete - A nebo B, pouze závěrečný blok bude společný). 

Setkání první:

9.00 - 10.30

A) Úvod do metody VOBS (Hejného metoda)

Blok je určen zájemcům, kteří  se dosud s Hejného metodou výuky matematiky seznámili pouze okrajově, chtějí získat úvodní vhled do problematiky vzdělávání od zkušenosti k pojmu a kladou si otázky: V čem je to jiné? Proč se o metodě nyní tak mluví? Co jiného nabízí oproti tomu, co již dělám? Budou umět děti "normálně" počítat? Udělají přijímací zkoušky? a mnohé další. Zaměříme se na východiska metody, význam matematických prostředí pro rozvoj tvořivosti a intelektu dětí.  Na to, co pomáhá budovat dobré porozumění číslům a číselným operacím, porozumění geometrickým pojmům. Jak děti získávají zkušenosti a komunikují o nich běžným jazykem, ze kterého přirozenou cestou vyplyne jazyk matematický. Vše bude ilustrováno na konkrétních příkladech z praxe.

B) Jak dovést děti k objevu?

Řada matematických úloh staví na touze dětí přijít na "fígl, trik, kouzlo". Aniž by k tomu byly učitelem nabádány, děti tato touha vede ke spoustě numerického počítání. Na semináři se společně pokusíme odhalit "kouzla" ve sčítacích trojúhelnících, v násobilkových obdélnících, čtvercové mříži a v dalších prostředích. Při řešení budeme diskutovat roli učitele v hodinách a jak organizovat výuku tak, aby aktivní byly především děti.

10.30 - 12.00

A) Pro nejmenší

Budování číselných představ a porozumění základním operacím je klíčovou součástí matematiky. Na semináři si představíme a vyzkoušíme řadu činností, které rozvoj představ čísla a porozumění operaci pomáhají. Všechny představené aktivity vychází z manipulace, o které děti hovoří. Postupně porozumí tomu, co přesně znamenají slova přidat, ubrat, více, vyšší apod. Následně se učí zapsat konkrétní manipulativní úlohu do jazyka matematiky. Součástí dílny bude diskuse o problémech s nejmenšími školáky.

B) Algoritmy násobení, písemné dělení 

Jak vybudovat schéma násobilky aniž by se ji děti musely učit zpaměti? Jak zajistit mnohé počítání bez "sloupečků"? Seznámíme se s čínským, indickým a egyptským algoritmem násobení a porovnáme je s u nás běžným. Zvážíme výhody a nevýhody. Pokusíme se též nalézt odpovědi na otázku, proč některým dětem nejde písemné dělení a jak jim toto ulehčit.

12.30 - 15.30

A) Jak na obvody a obsahy, čtvercová mříž

Jak zařídit, aby děti nezaměňovaly obvod s obsahem? To bude klíčová otázka této dílny. Společně projdeme průřezem úloh od elementárních po komplikované, při kterých budeme nuceni soustavně mezi oběma pojmy rozlišovat, a které děti připravují na porozumění oběma pojmům. Jednotlivé úlohy si vyzkoušíme prakticky. Diskutovat budeme problematické momenty, které mohou v souvislosti s učivem nastat a další otázky, dle potřeb účastníků.

B) Slovní úlohy

Slovní úlohy jsou nedílnou součástí výuky matematiky. Na semináři se prostřednictvím řešení úloh učitelé seznámí s účinnými metodami pro práci se slovními úlohami, které rozvíjí tvořivé myšlení. Semináři bude zaměřen na následující myšlenky:

a) Slovní úlohy jako nástroj rozvoje tvořivého myšlení a čtenářské gramotnosti - typologie slovních úloh - statické i dynamické, s antisignálem, se zlomky, o věku, o pohybu aj.

b) Metody řešení slovních úloh - dramatizace, modelace, manipulace, aritmetické a geometrické řešení

c) Žákovská řešení - ukázky, porovnání

d) Chyba jako nástroj porozumění, diagnostika

e) Gradované slovní úlohy - jak vytvořit úlohy požadované náročnosti pro individuální výuku.

 

Setkání druhé:

9.00 - 12.00

A) Zlomky

Víte, kdo dostane větší díl koláče, jestliže jeden dostane polovinu třetiny a druhý třetinu poloviny? Na dílně si ukážeme, jak pracovat s dětmi, aby podobné úlohy uměly rychle řešit. Přestavíme si základní modely zlomků a vyzkoušíme si řešit různé úlohy s nimi. Zároveň si vyzkoušíme i způsoby, jak úlohy se zlomky modelovat. Na různých modelech se postupně dostaneme ke sčítání a odčítání zlomků. Součástí dílny bude diskuse.

B) Ročníky - jak pracovat s učebnicemi 1. - 5. ročníku (nakladatelství Fraus)

Jaká prostředí mě potkají v tom či onom ročníku a na co si dát pozor? Co rozhodně musí děti absolvovat, co mohu v případě nedostatku času vynechat? Budeme procházet jednotlivými ročníky a dotýkat se v nich aritmetických i geometrických prostředí, která se v daném ročníku realizují. Postupně účastníci získají ucelený přehled klíčových prostředí s vědomím odkud a kam prostředí vede, co se na něm dítko učí i na co si dávat pozor právě teď. Ujasníme si cílové zaměření každého ročníku a obohatíme se o zkušenosti zkušených. Zmíníme plánované změny při probíhající reedici učebnic.

12.30 - 14.30

A) Centrum - výrazy

Chcete vyzkoušet něco nového? Nabízíme Vám práci v centru. Na základě řešení úloh a porovnávání řešitelských strategií zde získáte zásobu možností, jak úlohám mohou rozumět děti. Zároveň si zde pojmenujete, jaký dopad mají konkrétní úlohy na další matematické vzdělávání dětí. Budete řešit úlohy s výrazy v pravoúhelnících. Díky pravoúhelníkům lze většinu úloh modelovat na stole a lépe tak porozumět matematickému jazyku písmen v úlohách. Postupně se dostanete i k vlastní tvorbě úloh a případně i  získáte sadu gradovaných úloh.

B) Sousedé

Častá otázka v souvislosti s výukou od zkušenosti k pojmu: Budou děti umět počítat? Na této dílně budeme hledat na otázku odpověď. Společně budeme řešit úlohy, které cílí na mnohé počítání zpaměti a zároveň diskutovat přidanou hodnotu úloh, kterou se tyto úlohy liší od standardních sloupečků. V prostředí Sousedů spolu sousedí nějaká čísla, která dohromady splňují jednu nebo více podmínek. Při řešení Sousedů vedle mnohého počítání  děti objevují vztahy mezi čísly a různé finty, díky kterým získávají vhled do základní vazby aritmetiky, a sice vztahu mezi sčítáním, součtem, odčítáním a rozdílem. Prostředí provází děti od 1. třídy až na druhý stupeň.

14.30 - 15.30

A) Role učitele, organizace vyučovací hodiny, sdílení zkušeností

Zaměříme na roli učitele, která se výrazně proměňuje. Položíme si otázky, jak lze docílit komunikace ve třídě tak, aby byli aktivní především děti, nikoli učitel, jak proměnit vztah mezi učitelem a dětmi ve vztah partnerský na základě přirozené autority. Jak vytvořit ve svých třídách tvůrčí klima plné důvěry a vzájemné spolupráce, při vědomí, že role učitele je hlavně motivační a organizační.  Hlavní částí však bude vzájemná diskuze účastníků, při které budou moci vyjádřit své pochybnosti, obavy či námitky. Budeme diskutovat problémy při dosavadní výuce, situace, ke kterým dochází při každodenní učitelské praxi.

 

míst (volných/celkem)
3/12
uzávěrka přihlášek
31.10.2018
cena
3200,- Kč