Nebojme se učit jinak (8 hodin) - Ostrava

Seminář je určen:

a) učitelům 1. i 2. stupně, kteří se chtějí seznámit s výukou matematiky od zkušenosti k pojmu

b) učitelům, kteří již vybraná prostředí znají a chtějí poznat, odkud začínají a kam směřují

c) učitelům, kteří se chtějí při řešení konkrétních úloh seznámit s možnostmi, jak organizovat vyučovací hodinu

d) všem, kteří si chtějí vyzkoušet, jak lze v matematice uchopit  témata tak, aby děti matematika bavila.

e) všem, kteří cítí potřebu diskuse nad konkrétními školními situacemi

 

Program (ve všech blocích poběží současně dvě témata, ze kterých si vyberete - A nebo B). 

9.00 - 10.30

A) Úvod do metody VOBS (Hejného metoda)

Blok je určen zájemcům, kteří  se dosud s Hejného metodou výuky matematiky seznámili pouze okrajově, chtějí získat úvodní vhled do problematiky vzdělávání od zkušenosti k pojmu a kladou si otázky: V čem je to jiné? Proč se o metodě nyní tak mluví? Co jiného nabízí oproti tomu, co již dělám? Budou umět děti "normálně" počítat? Udělají přijímací zkoušky? a mnohé další. Zaměříme se na východiska metody, význam matematických prostředí pro rozvoj tvořivosti a intelektu dětí.  Na to, co pomáhá budovat dobré porozumění číslům a číselným operacím, porozumění geometrickým pojmům. Jak děti získávají zkušenosti a komunikují o nich běžným jazykem, ze kterého přirozenou cestou vyplyne jazyk matematický. Vše bude ilustrováno na konkrétních příkladech z praxe.

B) Jak dovést děti k objevu?

Řada matematických úloh staví na touze dětí přijít na "fígl, trik, kouzlo". Aniž by k tomu byly učitelem nabádány, děti tato touha vede ke spoustě numerického počítání. Na semináři se společně pokusíme odhalit "kouzla" ve sčítacích trojúhelnících, v násobilkových obdélnících, čtvercové mříži a v dalších prostředích. Při řešení budeme diskutovat roli učitele v hodinách a jak organizovat výuku tak, aby aktivní byly především děti.

10.30 - 12.00

A) Pro nejmenší

Budování číselných představ a porozumění základním operacím je klíčovou součástí matematiky. Na semináři si představíme a vyzkoušíme řadu činností, které rozvoj představ čísla a porozumění operaci pomáhají. Všechny představené aktivity vychází z manipulace, o které děti hovoří. Postupně porozumí tomu, co přesně znamenají slova přidat, ubrat, více, vyšší apod. Následně se učí zapsat konkrétní manipulativní úlohu do jazyka matematiky. Součástí dílny bude diskuse o problémech s nejmenšími školáky.

B) Algoritmy násobení, písemné dělení 

Jak vybudovat schéma násobilky aniž by se ji děti musely učit zpaměti? Jak zajistit mnohé počítání bez "sloupečků"? Seznámíme se s čínským, indickým a egyptským algoritmem násobení a porovnáme je s u nás běžným. Zvážíme výhody a nevýhody. Pokusíme se též nalézt odpovědi na otázku, proč některým dětem nejde písemné dělení a jak jim toto ulehčit.

12.30 - 15.30

A) Jak na obvody a obsahy, čtvercová mříž

Jak zařídit, aby děti nezaměňovaly obvod s obsahem? To bude klíčová otázka této dílny. Společně projdeme průřezem úloh od elementárních po komplikované, při kterých budeme nuceni soustavně mezi oběma pojmy rozlišovat, a které děti připravují na porozumění oběma pojmům. Jednotlivé úlohy si vyzkoušíme prakticky. Diskutovat budeme problematické momenty, které mohou v souvislosti s učivem nastat a další otázky, dle potřeb účastníků.

B) Slovní úlohy

Slovní úlohy jsou nedílnou součástí výuky matematiky. Na semináři se prostřednictvím řešení úloh učitelé seznámí s účinnými metodami pro práci se slovními úlohami, které rozvíjí tvořivé myšlení. Semináři bude zaměřen na následující myšlenky:

a) Slovní úlohy jako nástroj rozvoje tvořivého myšlení a čtenářské gramotnosti - typologie slovních úloh - statické i dynamické, s antisignálem, se zlomky, o věku, o pohybu aj.

b) Metody řešení slovních úloh - dramatizace, modelace, manipulace, aritmetické a geometrické řešení

c) Žákovská řešení - ukázky, porovnání

d) Chyba jako nástroj porozumění, diagnostika

e) Gradované slovní úlohy - jak vytvořit úlohy požadované náročnosti pro individuální výuku.

 

akreditace
míst (volných/celkem)
12/12
uzávěrka přihlášek
31.10.2018
cena
1600,- Kč